Podporili sme ENVIRO-I-FÓRUM 2015

10. August 2015

Aj vďaka podopre bit-STUDIA Bratislava mohli SAŽP, Univerzita Mateja Bela a Technická univerzita vo Zvolene zorganizovať 15. a 16. júna už 11. ročník konferencie Enviro-i-Fórum 2015.

Podporili sme ENVIRO-I-FÓRUM 2015

Cieľom konferencie s podtitulom Od vedy k občanovi bolo zachytiť celý životný cyklus údajov, aplikácií a služieb, ktorých využitie prináša potenciál pre zlepšenie existujúcich a tvorbu nových procesov a životných situácií. Prepojenie poznatkov z oblasti vedy a výskumu s možnosťami verejného, privátneho a neziskového sektora môže vytvoriť nové príležitosti pre praktické a efektívne využitie digitálneho obsahu a funkcionality pre ochranu a tvorbu životného prostredia s hmatateľnými dopadmi pre občana i celú spoločnosť.

V prezentáciách odzneli informácie aj o koncepčných prístupoch rozvoja informatizácie v životnom prostredí a o možnostiach jej financovania. Najviac však zaujali príspevky o konkrétnom využití environmentálnych informácií v praxi. Napríklad pri hodnotení ekosystémových služieb, pri monitoringu pôd, lesov, druhov a biotopov, či pri reportingu údajov o kvalite pitnej vody. Zaujímavé prezentácie odzneli aj o programe Copernicus, o príprave správy GEO6 a využití platformy UNEP LIFE. Organizátori venovali časť programu konferencie aj príspevkom zameraným na informačnú podporu krízového manažmentu.

Potrebujete poradiť?